Poistenie prepravy Vás chráni pre prípad finančnej straty v dôsledku poškodenia alebo straty zásielky. V prípade vzniku škodovej udalosti na Vašej zásielke Vám vyplatí poistné plnenie, ktoré je dohodnuté v poistnej zmluve. Zvyčajne sú kryté škody v dôsledku živelných udalostí, dopravných nehôd, zničenia zásielky, vojnových udalostí a pirátstva. Poistenie prepravy je ako každé iné poistenie – chránite sa pre prípad neočakávanej udalosti.

Medzi našich klientov v poistení prepravy patria významné domáce aj medzinárodné výrobné, obchodné a prepravné spoločnosti.

Kristo Ristikivi

Group Practice Leader Cargo

T+372 506 9809