Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółki chroni kierownictwo firmy i organy nadzorcze przed stratami finansowymi wynikającymi z ich bezpośredniej działalności, jeżeli zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności w formie pisemnej przez partnerów, udziałowców, wierzycieli i klientów. Ubezpieczenie to zapewnia przede wszystkim ochronę przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej. Organy zarządzające i nadzorcze przedsiębiorstw ponoszą odpowiedzialność wobec własnego zakładu pracy (odpowiedzialność wewnętrzna) oraz wobec osób trzecich (odpowiedzialność zewnętrzna).

Zainteresowały Cię nasze usługi?

Mówimy językiem naszych klientów!

Brian Alexander

Group Practice Leader Financial Institutions

T +43 664 962 39 17

Paluszynska_Patrycja

Patrycja Paluszyńska

Lider Praktyki Financial Lines/Financial Institutions
Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny

T+48 785 090 715