Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółki chroni kierownictwo firmy i organy nadzorcze przed stratami finansowymi wynikającymi z ich bezpośredniej działalności, jeżeli zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności w formie pisemnej przez partnerów, udziałowców, wierzycieli i klientów. Ubezpieczenie to zapewnia przede wszystkim ochronę przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej. Organy zarządzające i nadzorcze przedsiębiorstw ponoszą odpowiedzialność wobec własnego zakładu pracy (odpowiedzialność wewnętrzna) oraz wobec osób trzecich (odpowiedzialność zewnętrzna).

Zainteresowały Cię nasze usługi?

Mówimy językiem naszych klientów!

Stephan Eberlein , GreCo Group Practice Leader Financial Lines

Stephan Eberlein

Group Practice Leader Financial Lines

T +43 664 962 40 60

Paluszynska_Patrycja

Patrycja Paluszyńska

Lider Praktyki Financial Lines/Financial Institutions
Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny

T+48 785 090 715