W związku z zamiarem połączenia GrECo Polska sp. z o.o. i MAI Insurance Brokers Poland sp. z o.o., na podstawie art. 498 i 499 KSH, Spółki sporządziły Plan Połączenia.

Połączenie nastąpi w trybie łączenia się przez przejęcie określonego w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 498 i nast. KSH, przy czym połączenie będzie polegało na przejęciu całego majątku spółki MAI Insurance Brokers Poland sp. z o.o. przez spółkę GrECo Polska sp. z o.o.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z). Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmowanej również jest działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z).

TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZACYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB ŁĄCZENIA (art. 499 § 1 pkt 1) KSH)
                 
Spółka Przejmująca
Typ:                                                spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:                                           GrECo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:                                      Warszawa
Adres:                                           ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Spółka Przejmująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049997.
              
Spółka Przejmowana
Typ:                                                spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:                                           MAI Insurance Brokers Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:                                      Warszawa
Adres:                                           ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa
Spółka Przejmowana została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000107363.
                
Sposób łączenia
Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz 498 i nast. KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej  w drodze utworzenia nowych udziałów w Spółce Przejmującej i przyznaniu ich w całości Greco Holding, jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej według określonego w Planie Połączenia parytetu.
 
Zgodnie z art. 493 § 1 KSH Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 
 W załączniku znajduje się szczegółowy Plan Połączenia.
 

Piotr Cieślak

Prezes Zarządu, CEO

T +48 606 343 873

Powiązane artykuły

Nowe wydanie FOODprint

In the latest edition of GrECo’s Food & Agri client magazine, FOODprint, we place our focus on a key challenge faced by this industry: the impacts of climate change

Czytaj dalej …