Wydawca:
GrECo Polska Sp. z o.o.
01-161 Warszawa
ul. Obozowa 57
Tel. +48 22 39 33 200
office.pl@greco.services

NIP: 586-20-51-653
REGON: 192090882
KRS: 0000049997, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 9.721.992,00 PLN
Nr zezwolenia KNF: 892/00 i 77/R/17
Zarząd: Piotr Cieślak – Prezes Zarządu, Jarosław Wodnicki – Członek Zarządu, Michał Olszewski – Członek Zarządu

Odpowiedzialność:
Pomimo dokładnej kontroli treści umieszczonych na stronie, nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których istnieje dostęp za pośrednictwem linków. Za treść stron dostępnych za pomocą linków odpowiedzialny jest wyłącznie ich administrator.

Informacja na temat przyjętej strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Sustainable Finance Disclosure Regulation”; „SFDR”)
Stan: 10.03.2021 r.

Realizujemy niezależną strategię dotyczącą zrównoważonego rozwoju, w ramach której w jak najwyższym stopniu uwzględniamy możliwe negatywne skutki decyzji inwestycyjnych. W tym celu, w miarę naszych możliwości, uwzględniamy ewentualne zmiany w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego, które mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalnie istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji. W szczególności rozpatrujemy następujące obszary: zakup lub wynajem powierzchni biurowej, zakup sprzętu biznesowego, IT oraz pojazdów służbowych.

Obecnie nie posiadamy wystarczająco przejrzystych informacji na temat produktów ubezpieczeniowych, aby móc właściwie ocenić negatywny wpływ decyzji inwestycyjnych na czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem. Stale monitorujemy dalszy rozwój regulacji prawnych, jak również działania podejmowane przez branżę ubezpieczeniową. Po uzyskaniu odpowiednich informacji będziemy uwzględniać w rekomendacjach dla naszych klientów ewentualne negatywne skutki decyzji inwestycyjnych w zakresie czynników zrównoważonego rozwoju.

W ramach naszej polityki wynagrodzeń na bieżąco analizujemy otrzymywane i przyznawane wynagrodzenia. Do tej pory czynniki zrównoważonego rozwoju nie były uwzględniane, ponieważ nie była to standardowa praktyka rynkowa. Jeśli dalsze zmiany prawne umożliwią lub będą wymagały uwzględnienia takich czynników, zweryfikujemy ich znaczenie dla istniejących lub przyszłych wynagrodzeń i zapewnimy ich odpowiednie ujawnienie.