Niniejszy serwis internetowy, tj. strona www.greco.services, służy jedynie celom informacyjnym i nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), a także rekomendacji, zaproszenia, ani usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub ubezpieczeniowego, związanego z pośrednictwem ubezpieczeniowym. Niniejszy serwis nie może stanowić podstawy do podjęcia decyzji o dokonaniu jakiejkolwiek inwestycji związane z ubezpieczeniami.

Zawartość serwisu
Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania dokumentów i materiałów umieszczonych w serwisie internetowym GrECo Polska pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do GrECo. Żadna część serwisu ani dokumenty pobrane ze strony nie mogą być wykorzystywane w całości lub części w celach komercyjnych, przekazywane elektroniczne lub w inny sposób, modyfikowane, podpinane odnośnikami lub w inny sposób wykorzystane bez uprzedniej pisemnej zgody GrECo. Zarówno Serwis, jako całość, jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa. Niniejszym informujemy, że wszystkie opisane w serwisie produkty, procesy i metody stanowią własność intelektualną osób fizycznych lub prawnych, do której prawo posiada GrECo Polska lub jej partnerzy.

Wykluczenie gwarancji
GrECo nie udziela jakichkolwiek gwarancji, ani nie zapewnia spełnienia jakichkolwiek warunków odnośnie poprawności informacji zawartych w Serwisie. Wszystkie dokumenty, informacje i materiały są udostępniane bez jakiejkolwiek gwarancji w stanie “w jakim są” i formie “w jakiej są dostępne”. Nie gwarantujemy ani nie składamy żadnych oświadczeń, jak również nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie informacji i treści dostarczonych poprzez nasz Serwis. Publikowane dokumenty nie mają charakteru porad, na których można opierać swoje decyzje. Nie bierzemy żadnej odpowiedzialności za błędy ani za braki w tym Serwisie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Zrzeczenie się odpowiedzialności
W pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejszym wyraźnie wyłączamy wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, szczególne, pośrednie lub wtórne straty bądź szkody poniesione przez użytkownika w związku z naszym Serwisem lub w związku z korzystaniem, z niemożnością wykorzystania lub z rezultatem korzystania z naszego Serwisu, jakichkolwiek innych serwisów WWW, do których prowadzą odnośniki, bądź materiałów publikowanych na nim.

Odnośniki do witryn stron trzecich
Nasz Serwis i/lub treści mogą zawierać odnośniki do serwisów WWW innych firm. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, dokładność ani za opinie wyrażane w tych serwisach. GrECo udostępnia odnośniki do tych serwisów tylko na zasadzie uprzejmości. Odnośniki te w żaden sposób nie uzupełniają serwisu GrECo Polska.

Znaki towarowe
Wszystkie używane w Serwisie loga, nazwy produktów, marki oraz inne symbole, nazwy handlowe i firmowe są lub mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi, będącymi własnością stron trzecich.

Informacje o prawach autorskich
Zawartość niniejszej witryny objęta jest prawami autorskimi:
Copyright Fotos: istock.com, fotolia.com, shutterstock.com, Unsplash, Pixabay, Petra Spiola, GrECo International Holding AG
Copyright GrECo International Holding AG 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.