Publikované:

GrECo Slovakia GmbH – organizačná zložka
Poisťovací maklér a poradca
Polus Tower I, 15. posch.
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava
Tel.: + 421 2 57 103 821
Fax: + 421 2 57 103 833
office.sk@greco.services

IČO: 36 866 059
DIČ: 4020270166
Registrácia OR: Mestský súd Bratislava III., odd. Po, vl. č. 1792/B
Registrácia NBS:
108 105- sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu

Obsah:

Táto web stránka je online prezentácia GrECo Slovakia GmbH – organizačná zložka. Táto doména vrátane všetkých subdomén obsahuje všeobecné informácie o produktoch a službách poskytovaných GrECo Slovakia GmbH

Vyhlásenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb podľa Nariadenia (EU) 2019/2088 Stav: 10.03.2021

Naša spoločnosť sa riadi podľa nezávislej stratégie, na základe ktorej zohľadňujeme všetky potenciálne negatívne dôsledky investičnej stratégie.  Pritom berieme v úvahu možný vývoj v environmentálnej, sociálnej a firemnej oblasti, ktorý potenciálne alebo aj reálne má zásadný vplyv na hodnotu investície. Zameriavame sa pritom najmä na nasledujúce oblasti: kúpa a prenájom kancelárskych priestorov, nákup firemného majetku, informačných technológií a firemných vozidiel.

V súčasnosti nemáme k dispozícii dostatočne transparentné informácie o poistných produktoch, aby sme mohli adekvátne vyhodnotiť negatívny dopad investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti vo finančnom sektore. Neustále monitorujeme legislatívny vývoj ako aj prijaté opatrenia v poistnom sektore a po získaní relevantných informácií vyhodnotíme možné negatívne dôsledky investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti pri vykonávaní finančného sprostredkovania našim klientom.

Neustále analyzujeme nami prijaté a tiež poskytnuté odmeny ako súčasť našej politiky odmeňovania. Doposiaľ neboli faktory udržateľnosti brané v úvahu, nakoľko na finančnom trhu to nebolo bežným zvykom.  Pokiaľ ďalší legislatívny vývoj umožní alebo si vyžiada prehodnotenie vplyvu jestvujúceho resp. budúceho odmeňovania na udržateľnosť,  preveríme túto skutočnosť a následne ju zverejníme.