Právní odpovědnost


Upozornění ve vztahu k dokumentům obsaženým na těchto web stránkách


Dokumenty a materiály obsažené na těchto web stránkách je možné užívat za podmínek, že (1) copyright upozornění níže bude uvedeno na všech dokumentech a pořízených nebo vytvořených kopiích z těchto web stránek (dále jen „dokumenty“), (2) užití dokumentů je povoleno jen pro informační osobní a nepodnikatelské účely a dokumenty nebudou umístěny na žádnou web stránku, síť nebo jinak veřejně šířeny a (3) dokumenty nebudou nijak upravovány nebo přizpůsobovány. Užití dokumentů, informací a/nebo materiálů obsažených na těchto stránkách za jakýmkoli jiným účelem se výslovně zakazuje a může zejména představovat nekalou soutěž podle českého práva, přičemž GrECo International s.r.o. může podniknout právní kroky v případě porušení svých práv. Upozorňujeme, že kterýkoli produkt, služba, proces nebo technologie popsané v dokumentech a materiálech mohou být předmětem práv duševního vlastnictví společnosti GrECo International s.r.o. nebo s ní propojených osob.

Žádná záruka

GrECo International s.r.o. neposkytuje žádné záruky ani prohlášení týkající se úplnosti nebo vhodnosti informací obsažených na těchto web stránkách pro jakýkoli účel. Veškeré dokumenty, informace a materiály na těchto web stránkách jsou poskytnuty jak stojí a leží, bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné či implicitní, včetně, nikoli však výlučně, veškerých implicitních či zákonných záruk a podmínek týkajících se bezvadnosti, vhodnosti pro určitý účel, právního titulu a neporušení práv třetích osob; tato výhrada se týká rovněž veškerých produktů a služeb uvedených v dokumentech, informacích a materiálech na těchto web stránkách. Dokumenty a/nebo informace a materiály na těchto web stránkách mohou obsahovat technické či jiné nepřesnosti nebo překlepy nebo být neaktuální nebo neúplné, proto je potřeba je posuzovat společně s dalšími informacemi poskytnutými ze strany GrECo International s.r.o. Informace na těchto web stránkách jsou pravidelně upravovány, tyto změny a úpravy mohou být provedeny na těchto web stránkách a/nebo v nových verzích nahraných dokumentů kdykoli bez upozornění.
Dokumenty, informace a materiály nepředstavují nabídku na uzavření smlouvy za strany GrECo International s.r.o. ani jinou závaznou nebo veřejnou nabídku nebo veřejný příslib, nepředstavují jakoukoli část dohody nebo smlouvy, ledaže je výslovně v dané dohodě nebo smlouvě uvedeno jinak.Omezení odpovědnosti
GrECo International s.r.o. v žádném případě neodpovídá za jakoukoli skutečnou, přímou, nepřímou, nahodilou nebo následnou škodu nebo jinou újmu, a to včetně ušlého zisku, které vznikla jakékoli osobě v důsledku spolehnutí se na, použití nebo nemožnost použití dokumentů a/nebo informací a materiálů na těchto web stránkách, a to i v případě, že byla společnost na možnost vzniku takové škody upozorněna.

Odkazy na web stránky třetích osob

GrECo International s.r.o. nebo s ní propojené osoby nemají vliv na jednotlivé web stránky propojené s touto web stránkou, GrECo International s.r.o. neodpovídá za obsah jakékoli propojené web stránky nebo odkazy či změny na těchto web stránkách.


GrECo International s.r.o. poskytuje odkazy na jiné web stránky pouze pro usnadnění a tyto odkazy nemohou být považovány za podporu či souhlas společnosti GrECo International s.r.o. s propojenými web stránkami ani za doporučení či podnět ze strany GrECo International s.r.o. pro třetí osoby, aby užily nebo se spolehly na informace poskytnuté na propojených web stránkách.Ochranné známky

Veškeré ochranné známky, obchodní jména nebo firmy uvedené na těchto web stránkách jsou nebo mohou být ochrannými známkami nebo zapsanými obchodními jmény nebo firmami třetích osob.

Copyright upozornění

Copyright k fotografiím: istock.com, fotolia.com, Unsplash, shutterstock.com, Petra Spiola, GrECo International Holding AG

Copyright GrECo International Holding AG
Všechna práva vyhrazena