Ci, którzy uwzględniają zasady ESG w swojej firmie, mogą liczyć w przyszłości na korzystniejszą ocenę ryzyka.  Więcej na ten aktualny temat Gudrun Meierschitz, członek zarządu Acredia Versicherung AG.

ESG to nowy trend “dobrych” firm przyszłości. Klienci domagają się bardziej zrównoważonego rozwoju. Coraz większego znaczenia nabierają kwestie społeczne i środowiskowe, a krytyczna opinia publiczna otwarcie kwestionuje przyszłą rentowność organizacji, jeśli ta nie wykazuje zainteresowania tematem ESG.

Przedsiębiorstwa zarządzane w sposób zrównoważony, spełniające kryteria ESG dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, już teraz mogą pozyskiwać kapitał na korzystniejszych warunkach. Spółki, które wolno czynią postępy w zakresie neutralności klimatycznej, otrzymują za to niższą ocenę ESG. Acredia i Euler Hermes opracowują parametry decyzyjne ESG dla ubezpieczeń kredytowych, które będą wykorzystywane w przyszłych ocenach ryzyka.

Od czasu porozumienia paryskiego z 2015 r. ryzyka związane ze zrównoważonym rozwojem – w szczególności ryzyka związane z klimatem – znalazły się w centrum zainteresowań. „Ryzyka zrównoważonego rozwoju” to zdarzenia i warunki, które mogą mieć negatywny wpływ na aktywa netto, sytuację finansową i wyniki działalności, jak również na reputację firmy. Czynniki te obejmują kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze (ryzyka ESG), prawa człowieka oraz walkę z korupcją i łapówkarstwem.

Wiemy już, że neutralności klimatycznej nie da się osiągnąć z dnia na dzień. Dlatego też istnieje zwiększone ryzyko okresu przejściowego, czyli ryzyko wynikające z przekształcenia gospodarki i społeczeństwa w neutralne pod względem klimatycznym. Na przykład aktywa pochodzące z branż emitujących duże ilości CO2 są narażone na ryzyko spadku wartości.

Ocena ESG: te czynniki mają znaczenie

Przy ocenie spółek, kluczowymi wskaźnikami są popyt, rentowność, płynność i ogólne otoczenie biznesowe branży. To proste pytanie: co sprawia, że firma jest przygotowana na przyszłość? Dzięki doświadczeniom z pandemii na pierwszy plan wysuwa się również stabilność łańcuchów dostaw oraz kompetencje przedsiębiorstw w zakresie digitalizacji. Wraz z przedstawieniem strategii klimatycznej UE i europejskiej dyrektywy w sprawie taksonomii ESG, na ocenę spółek wpływa również zgodność z celami klimatycznymi i wymogami ESG.

Podstawowe pytania to: Co sprawia, że firma jest zrównoważona? Która firma jest szczególnie przyjazna środowisku?W przyszłości standardy pomiaru ESG mają zostać określone w rozporządzeniu UE w sprawie taksonomii ESG. Kolejną ważną podstawą pomiaru jest rating kredytowy w odniesieniu do decyzji finansowych i finansowania przez strony trzecie, na przykład przez banki. Coraz częściej standardem staje się podejmowanie decyzji kredytowych w oparciu o kryteria ESG.

Zarządzanie staje się jeszcze ważniejsze!

Zarządzanie przedsiębiorstwem, tzw. governance, będzie miało coraz większe znaczenie. Zwłaszcza inwestorzy i agencje ratingowe postrzegają ten aspekt jako najbardziej dynamiczny wskaźnik ESG. Czynnik ten będzie tym ważniejszy, im bardziej rozdrobnione będzie stanowisko opinii publicznej w poszczególnych kwestiach. Towarzysząca temu polaryzacja opinii publicznej wskazuje na potencjalny dylemat związany z reputacją. Decydujące znaczenie będzie miało to, jak menedżerowie firm poradzą sobie z tym problemem w komunikacji zewnętrznej.

Akcja zamiast reakcji

Acredia jest największą austriacką firmą zajmującą się ubezpieczaniem kredytów. To, co w innych firmach uznajemy za pewnik, dla nas musi być czymś oczywistym. Oznacza to również wzięcie odpowiedzialności za nasze własne działania. Dlatego sami chcemy zacząć opracowywać standardy ESG. W tym celu pracujemy nad zmniejszeniem naszego śladu węglowego, po pierwsze poprzez zmianę naszych indywidualnych zachowań, a po drugie poprzez odpowiednie zarządzanie naszymi inwestycjami.

Ponadto, pracujemy nad produktami i usługami ESG, które wspierają zrównoważone praktyki biznesowe, między innymi poprzez nasze własne kryteria analizy ESG. Obejmują one czynniki wewnętrzne, takie jak standardy etyczne, radzenie sobie z różnorodnością i atrakcyjność jako pracodawcy. Ważną rolę odgrywają również wpływy zewnętrzne, takie jak struktura klientów, analiza otoczenia i jakość relacji zewnętrznych. Podsumowując, w przyszłości nie będzie już chodziło o to, co firma robi, ale jak i dlaczego coś robi lub nie robi.

Samo raportowanie nie wystarczy

ESG staje się nową narracją dla “dobrej” firmy. Oznacza to (jeszcze) większe zapotrzebowanie na komunikację korporacyjną. Z punktu widzenia oceny ryzyka, ryzyko komunikacyjne w wysoce zmediatyzowanym społeczeństwie jest tematem, który przede wszystkim znacząco wpływa na zarządzanie przedsiębiorstwem, tj. na ład korporacyjny.

Podczas gdy proaktywna komunikacja ze społeczeństwem była ważna w przeszłości, w przyszłości na pozytywną ocenę przyszłej rentowności przedsiębiorstwa wpłyną przejrzysta, uczciwa i terminowa polityka informacyjna.

Gudrun Meierschitz
Gudrun Meierschitz, 52, urodzona w Karyntii, ekonomistka i ekspertka ds. ryzyka, od 30 lat pracuje dla największego austriackiego ubezpieczyciela kredytów. Jest członkiem zarządu ACREDIA od 2017 roku i odpowiada za Risk Management & Controlling, Finanse, IT, Risk Underwriting, Information & Grading oraz Claims & Collections.

gudrun.meierschitz@acredia.at

Acredia Group
Acredia jest wiodącym austriackim ubezpieczycielem należności z udziałem w rynku wynoszącym ponad 50% i łącznym zaangażowaniem w wysokości 27,1 mld. Spółka jest własnością holdingu, w którym Euler Hermes AG z Hamburga posiada 49 % udziałów, a Oesterreichische Kontrollbank AG z Wiednia 51 %. Obroty Grupy Acredia wynoszą 79,7 mln euro.

www.acredia.at

Lisbeth Lorenz

Group Practice Leader Credit & Political Risk

T +43 664 883 805 12