Zrównoważony rozwój w coraz większym stopniu staje się programem obowiązkowym, a kryteria ESG stawiają nowe wyzwania w zarządzaniu ryzykiem i możliwościami przedsiębiorstw.

Pod koniec września 2015 roku państwa członkowskie ONZ przyjęły 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), które mają sprawić, że do 2030 roku nasza planeta stanie się lepszym miejscem do życia. Podczas gdy poprzednie milenijne cele rozwoju (MCR) koncentrowały się przede wszystkim na ograniczeniu ubóstwa, nowe skupiają się na zrównoważonym rozwoju na całym świecie.

Kryteria ESG dotyczące środowiska, społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw są również sygnałem dla firm do zmiany orientacji w zarządzaniu ryzykiem i możliwościami. Dużym ułatwieniem jest to, że osoby zarządzające ryzykiem mogą nadal w sposób uniwersalny stosować sprawdzone metody identyfikacji, oceny, obsługi i monitorowania ryzyka.

Nowa, zielona odsłona najlepszych praktyk

Nowym wyzwaniem jest skuteczne dostosowanie cyklu zarządzania ryzykiem. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na etykę, równe traktowanie, sprawiedliwość i godność ludzką. Pogodzenie tego wszystkiego z pozornym celem, jakim jest zwiększenie zysków, stanowi prawdziwe wyzwanie, z którym zarządzający ryzykiem muszą się zmierzyć teraz i w przyszłości.

Aby podejść do zadania w sposób pozwalający na osiągnięcie celu, zalecamy, by osoby zarządzające ryzykiem skupiły się na zarządzaniu szansami. Myśl przyszłościowo, przewiduj możliwe pozytywne i negatywne wpływy na przedsiębiorstwo i w ten sposób wzmocnij swoją wizję przyszłości!

Ważniejsze niż kiedykolwiek: modele prognozowania i symulacji

Cyfryzacja od dawna jest ważnym sprzymierzeńcem zarządzających ryzykiem. Wykorzystanie informatycznych modeli prognozowania i symulacji nadal będzie zyskiwało na znaczeniu. Najprościej rzecz ujmując, doskonale widzimy to w dramatycznych zmianach dotyczących klęsk żywiołowych i konieczności monitorowania i prognozowania w tym obszarze. Szczególny nacisk położono na opracowanie środków zapobiegawczych wynikających z możliwych przyszłych scenariuszy ryzyka. Klasyczne środki naprawcze wynikające z dotychczasowych doświadczeń będą nadal konieczne, ale przyczynią się w znacznie większym stopniu do standaryzacji niż do innowacji. Rosnąca dynamika w krajobrazie ryzyka oznacza, że firmy będą musiały coraz szybciej dostosowywać się do nowych sytuacji, nie pozostawiając czasu na analizowanie przeszłych wpływów. Niestety, obserwujemy to ciągle na nowo w dziedzinie cyberprzestępczości. Twórcy systemów ochrony bardzo często pozostają w tyle za atakującymi, co oznacza, że jedynie reagują zamiast działać.

Zarządzanie ciągłością działania (BCM) jest niezbędną metodologią podejścia do spojrzenia w przyszłość. Polega ono na ocenie słabych punktów w procesach przedsiębiorstwa, dzięki czemu można obliczyć potencjalne szkody i opracować plany prewencyjne. Proces ten jest zakończony symulacjami, w których ćwiczone są sytuacje awaryjne. Chodzi o to, aby wiedzieć, co robić, gdy dojdzie do szkody. Szczególnie w przypadku zagrożeń, na które nie można wpłynąć, jak np. ponadregionalna awaria zasilania w kontekście blackoutu, ale także w przypadku klęsk żywiołowych, kiedy to BCM jest jedyną szansą na uniknięcie lub przynajmniej ograniczenie spodziewanych szkód w najlepszy możliwy sposób.

Oprócz zdolności przewidywania, ważnym zadaniem zarządzania ryzykiem będzie znalezienie i zastosowanie właściwych metod zestawiania kosztów zrównoważonego rozwoju z korzyściami i szansami.

Niekorzystna pozycja rynkowa – tak czy nie?

Jedną z obaw firm zaangażowanych w ESG jest ewentualna niekorzystna sytuacja na tle konkurencji w porównaniu z tymi przedsiębiorstwami, które nie realizują celów ESG. Przeciwdziałać temu można dzięki konsekwentnej identyfikacji możliwości, a ESG działa obecnie również jako kluczowy czynnik innowacyjności w rozwoju procesów produkcyjnych, produktów i usług. Klasyczne metody zarządzania ryzykiem, takie jak technika scenariuszowa lub modele prognostyczne, również wspierają metodyczną, spójną analizę i ocenę niepewności w zakresie szans i ryzyk.

Profesjonaliści z GrECo

Podstawową kompetencją GrECo Risk Engineering jest elastyczne stosowanie i modyfikowanie klasycznych metod zarządzania ryzykiem – w dużej mierze również przy wsparciu IT. Dzięki temu możemy w sposób szczególny reagować na potrzeby i wymagania naszych klientów. Chętnie podejmiemy się wyzwania przewidywania przyszłych zagrożeń – a przede wszystkim wskazywania pojawiających się możliwości. W ten sposób można szybko i elastycznie podejmować strategiczne decyzje dotyczące apetytu na ryzyko. Na wczesnym etapie można również ocenić przenoszenie nowych ryzyk na wciąż dość powolny rynek ubezpieczeniowy.

Johannes Vogl

General Manager GrECo Risk Engineering

T +43 664 883 805 04