Konsekwencje dla krajobrazu ryzyka i ubezpieczeń majątkowych

Aby do 2030 r. osiągnąć cele klimatyczne i energetyczne, w Unii Europejskiej opracowano plan działania, który przewiduje przekierowanie przepływów kapitałowych na zrównoważone inwestycje, a jednocześnie wnosi istotny wkład w osiągnięcie celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój staje się więc coraz ważniejszym celem dla firm, co będzie miało również radykalny wpływ na krajobraz ryzyka, a w konsekwencji na zarządzanie ubezpieczeniami. Z punktu widzenia ubezpieczeń majątkowych, szczególnie widoczne są następujące zmiany..

Europejski Zielony Ład

Unijna strategia Zielonego Ładu stwarza firmom i krajom możliwości zapewnienia stabilnego rozwoju gospodarczego poprzez udane inwestycje w zrównoważone technologie i alternatywne formy energii. Oprócz działań mających na celu ograniczenie zmian klimatycznych, istnieją również cele, które mają sprawić, że świat znów stanie się czystszy i zdrowszy. Pod wieloma względami oznacza to przejście od technologii tradycyjnych do alternatywnych. Jednym z przykładów jest dekarbonizacja, tj. stopniowe wycofywanie węgla, a następnie rezygnacja z paliw kopalnych w procesach przemysłowych i eksploatacji pojazdów silnikowych. Większość z tych rozwiązań z jednej strony będzie miała wpływ na przyszłe zatrudnienie we wszystkich obszarach produkcji paliw kopalnych, a z drugiej strony przyniesie nowe zagrożenia związane z przejściem na technologie alternatywne oraz dostępnością alternatywnych źródeł energii.

Unijne rozporządzenie w sprawie taksonomii określiło kryteria zrównoważonych inwestycji i jednocześnie zobowiązało uczestników rynku finansowego (a więc również zakłady ubezpieczeń) do zapewnienia, że w swoich regularnych testach warunków skrajnych w ramach Solvency II modelują, kwantyfikują i raportują wpływ czynników ESG (Environmental Social Governance, czyli związanych z ochroną środowiska, odpowiedzialnością społeczną oraz ładem korporacyjnym), w szczególności w odniesieniu do zmian klimatu.

ESG zmienia branżę ubezpieczeń

Niektórzy ubezpieczyciele już zaczęli zawężać swoje portfele do “czystej energii” i w związku z tym nie oferują np. pojemności dla elektrowni węglowych.

Axa, Generali, Allianz, Aviva, Munich Re, SCOR, Swiss Re i Zurich Insurance Group założyli Net-Zero Insurance Alliance, które zobowiązuje się do przekształcenia portfeli ubezpieczeniowych w firmy o zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. Każdy z członków będzie indywidualnie ustalał, jak chce osiągnąć ten cel. Konkretne, możliwe działania to m.in.

  • określenie kryteriów gwarantowania emisji w odniesieniu do działań o największej intensywności emisji gazów cieplarnianych w portfelach ubezpieczeniowych lub
  • włączenie do systemu zarządzania ryzykiem danego przedsiębiorstwa niezależnie określonych, specyficznych kryteriów ryzyka związanych z zerową emisją i dekarbonizacją.

Jednak ESG odgrywa ważną rolę nie tylko w samych firmach ubezpieczeniowych – uznano, że w przyszłości, w ubezpieczeniach korporacyjnych, czynniki te mogą być ważnym źródłem informacji do oceny ryzyka korporacyjnego. Badanie przeprowadzone przez Allianz Global & Corporate Solutions wykazało, że “parametry ESG mają moc prognozującą i wnoszą użyteczne informacje do skutecznej analizy ryzyka”.

Jako wiodący doradca w zakresie zarządzania ryzykiem i pośrednictwa ubezpieczeniowego wspieramy naszych klientów w realizacji ich celów ESG oraz we wszystkich procesach transformacji dla bardziej zrównoważonego rozwoju. Wspólnie analizujemy zmiany w krajobrazie ryzyka i opracowujemy specjalne rozwiązania, np. w zakresie ubezpieczenia zakładów produkujących energię alternatywną.

Rudolf Schiel

Competence Center Manager Property

T +43 664 822 27 58