Ciepło, cieplej, gorąco. O zmianach – nie tylko klimatu

O zmianach klimatu

W ostatnich latach coraz częściej jesteśmy świadkami katastroficznych zjawisk pogodowych, które mają często krytyczny wpływ na prowadzoną działalność, zgromadzony majątek, a czasem nawet ludzkie życie. O ich przyczynach napisano już wiele, ale jednym z najważniejszych czynników bezpośrednio powodujących dane zjawiska jest radykalny wzrost średniej temperatury.

Wzrosty temperatur

Jak można zauważyć na poniższym wykresie, zwłaszcza w ostatnich 20 latach widoczne są bardzo duże wzrosty średnich temperatur rocznych wobec średniej z ostatnich 100 lat. Na terenie Europy sięgają one 1,5-2°C (wykres 1), co jest przez nas odczuwalne również w Polsce. Zgodnie z przewidywaniami, stały wzrost temperatury o taką wartość pociągnie za sobą m.in. zmiany we florze naszego regionu. Inaczej mówiąc, w perspektywie kilkudziesięciu lat możemy już nie widzieć za oknem sosen, modrzewi lub brzóz, które wolą chłodniejszy klimat, a dzisiaj stanowią ok. 75% powierzchni polskich lasów. Ich miejsce zajmą jodły, buki i dęby, dla których cieplejszy klimat jest optymalny. W ślad za tym nastąpią również zmiany w innych roślinach, grzybach i zwierzętach.

Wykres 1. Odchylenie rocznej średniej temperatury w Europie wobec średniej z XX wieku.
Źródło: www.ncdc.noaa.gov

Zmiany klimatu

Wykres 2. Odchylenie globalnej rocznej średniej temperatury wobec średniej z XX wieku.
Źródło: www.ncdc.noaa.gov

Zmiany klimatu

Wyższa temperatura całej naszej planety wobec średniej stuletniej (wykres 2) również sięga wartości ponad 1,5°C. Skutki globalnego ocieplenia są łatwe do przewidzenia, obecnie nieuniknione i z wieloma musimy się mierzyć już teraz. Możemy tu wymienić najbardziej oczywiste z punktu widzenia ubezpieczeń zwiększenie częstości i gwałtowności zjawisk atmosferycznych takich jak huragany, czy podniesienie poziomu mórz i wzrost ryzyka powodziowego na terenach przybrzeżnych.

Wyższa temperatura oznacza też większą energię zakumulowaną w atmosferze, co przekłada się na większą gwałtowność np. huraganów z towarzyszącymi im deszczami. Eksperci nie pozostawiają wątpliwości – do takich gwałtownych zjawisk powinniśmy się już przyzwyczajać. Jeszcze 30 lat temu, na początku lat 90., huragany w naszej części Europy pojawiały się sporadycznie. Obecnie notujemy ich nawet kilkanaście rocznie. Cóż za zaskakująca zbieżność z wykresem dotyczącym anomalii temperatury, prawda?

Nieuniknione zmiany

Do tej pory nie mieliśmy w Polsce do czynienia z huraganem o sile porównywalnej z tymi, które uderzyły w Stanach Zjednoczonych (np. Katrina, Irma, Harvey). Były to huragany o najwyższej 5. kategorii w skali Saffira-Simpsona. W Polsce najsilniejszym odnotowanym w ostatnich latach był orkan Cyryl (Kiril) ze stycznia 2007 r., podczas którego prędkość wiatru (zanotowana w stacji meteo na Śnieżce) przekraczała w porywach 250 km/h, co oznacza, że miał kategorię 3.

Trzeba przy tym mieć na uwadze, że Polska, z racji położenia, jest w dużo lepszej sytuacji niż kraje Europy Zachodniej. Huragany formujące się nad Atlantykiem i zmierzające na wschód, wyładowują swoją energię w pierwszej kolejności nad terytorium krajów zachodniej Europy, do nas docierają już dużo mniej gwałtowne. Nie oznacza to jednak, że nie wyrządzają one szkód. Na przykład nawałnice, które przetoczyły się nad Polską 11-12 sierpnia 2017 r., przyniosły straty materialne wyceniane na 2,7 mld zł, głównie w przyrodzie (zniszczone lasy). Według szacunków odbudowa drzewostanu (uprzątnięcie i posadzenie nowych drzew) może zająć nawet do 25 lat.

Biorąc pod uwagę, że ryzyko podobnych zdarzeń rośnie, konieczne wydaje się szukanie rozwiązań, które pozwolą zabezpieczyć klientów przed ich skutkami. Jak widać powyżej, zjawiska katastroficzne powodują szkody nie tylko w typowym mieniu, będącym standardowo przedmiotem ubezpieczenia, ale np. w lasach i uprawach.

Dodatkowo powinniśmy też pamiętać, że zmiany klimatu wpływają już teraz również na te czynniki, które w mniejszym stopniu lub prawie w ogóle nie kojarzą się z naszą branżą. Tutaj możemy wymienić np. zmiany w globalnej ekonomice rolnictwa i zaopatrzenia w żywność oraz wymuszone zmianami klimatu migracje ludności.

Zmiana średniej temperatury pociąga za sobą wzrost kosztów produkcji rolnej (dodatkowe koszty nawadniania i nawożenia) wpływając na ceny dla konsumentów i dostępność produktów. Postępujące pustynnienie obszarów uprawnych na południu będzie wymuszało stosowanie nowych rodzajów upraw lub przenoszenie produkcji rolnej na obszary z bardziej przyjaznymi warunkami klimatycznymi. Patrząc na potencjalne skutki toczących się zmian możemy mieć tylko nadzieję, że będą się one odbywały możliwie wolno i będziemy mieli wystarczająco dużo czasu, żeby się do nich stopniowo przygotować. Wszyscy mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie tego procesu zatrzymać i powrócić do warunków sprzed 100 lat. Musimy przyjąć, że zmiany są nieuniknione i musimy się do nich dostosować.

Zdarzenia nagłe i o charakterze długotrwałym

Skoro już jesteśmy przy adaptacji, musimy rozważyć, w jaki sposób możemy przygotować się do nowych wyzwań, jaką pomoc możemy zaproponować klientom, żeby odpowiednio zabezpieczyć ich przedsiębiorstwa, majątek, źródła dochodu.

W przypadku zdarzeń pogodowych doskonale działają ubezpieczenia standardowe, w których odpowiedzialność jest oparta o zaistnienie zdarzenia o charakterze nagłym, którego nie dało się przewidzieć albo uniknąć. Wszelkiego rodzaju szkody powstałe wskutek działania wiatru, uderzenia pioruna, opadów gradu są w zasadzie objęte ochroną w ramach wszystkich dostępnych na rynku ubezpieczeń majątkowych. Osobną kwestią jest ochrona dla takich szkód, które nie mają nagłego przebiegu, a ich przyczyna jest długotrwała. W standardowych warunkach jedynym zdarzeniem tego rodzaju jest szkoda spowodowana przez ciężar (napór) śniegu lub lodu. Wydaje się to uzasadnione tym, że o ile ciężar śniegu lub lodu ma charakter długotrwały, to już samo zdarzenie, np. zawalenie części budynku lub budowli wskutek naporu takiego ciężaru, ma z reguły charakter nagły.

Zupełnie bez ochrony natomiast pozostają zdarzenia, które ze swojej istoty nie są nagłe, ich czas trwania liczy się w dniach, a czasem tygodniach. W związku ze zmianami klimatycznymi, będziemy coraz częściej świadkami takich szkód. Mają one szczególnie istotne znaczenie w przypadku działalności, które od pogody zależą wprost, jak np. rolnictwo. W tym przypadku nie ma możliwości „schowania“ środków obrotowych, które znajdują się na polu. O ile w przypadku zdarzeń, które mają charakter jednorazowy i dotyczą niewielkich powierzchni upraw, np. przymrozki na plantacji owoców, można stosować zabezpieczenia w postaci zamgławiania lub zraszania, o tyle dla upraw wielkopowierzchniowych i zdarzeń długotrwałych (mróz, susza) nie ma rozwiązań, które mogłyby być stosowane powszechnie.

Zmiany klimatu a rolnictwo

Dla rolnictwa zmiany klimatu oznaczają coraz częstsze i dłuższe susze. Wyższe średnie temperatury, poza generowaniem bardziej gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zaburzają również dotychczasową równowagę w globalnych układach barycznych. Wyższa temperatura nad oceanem i gwałtowne zjawiska na styku oceanu z lądem powodują, że mniej wilgotnego powietrza dociera w głąb kontynentu, ograniczając opady. Występujące obecnie najczęściej krótkie i gwałtowne opady nie nawilżają odpowiednio gleby, gdyż duże ilości wody spływają po jej wierzchnich warstwach do cieków wodnych i nie wnikają w głąb. Wyższa temperatura powietrza powoduje z kolei szybsze parowanie wody deszczowej, a mała ilość opadów śniegu zimą nie pozwala gromadzić wilgoci w niższych warstwach gleby. Wszystkie te zjawiska powodują ograniczanie absorpcji wilgoci przez glebę i tworzą warunki sprzyjające powstaniu suszy.

Z kolei łagodne zimy, które powodują bardzo wczesne rozpoczęcie okresu wegetacyjnego, wpływają na dużą podatność upraw na wyniszczające skutki późnych przymrozków. Z punktu widzenia plantatorów jest to bardzo trudna sytuacja, gdy np. ciepły grudzień powoduje szybszy niż zazwyczaj wzrost roślin, co czyni je dużo bardziej wrażliwymi na fale zimna w kolejnych miesiącach. Przy standardowym dla naszego klimatu przebiegu pór roku, okres zimowy oznacza ograniczenie wegetacji roślin, zatrzymanie ich procesów wzrostu i zwiększenie odporności na niskie temperatury. Jeżeli dzięki zatrzymaniu wegetacji zimą, w okresie wiosennym rośliny nie osiągnęły jeszcze późniejszych faz rozwoju, są w stanie przetrwać nawet przymrozki wiosenne. Występujące ostatnio ciepłe zimy znacznie upośledzają ten mechanizm i powodują ryzyko dużych szkód w przypadku przymrozków w kwietniu i maju.

Gwałtowna pogoda to również ryzyko intensywnych opadów gradu, które są w stanie całkowicie zniszczyć nawet duże połacie upraw. Takie opady często formują się pod chmurami burzowymi, występującymi na styku gorącej i chłodnej masy powietrza przy frontach atmosferycznych. Podobnie jak w przypadku przymrozków, przed gradem dla dużej powierzchni uprawy trudno się zabezpieczyć.

Alternatywa

Dla wszystkich opisanych wyżej ryzyk (susza, przymrozki, grad) standardowe ubezpieczenia działają wybiórczo, jedynie dla niektórych rodzajów upraw albo dla niektórych lokalizacji. Stojąc w obliczu wyzwania, jak dobrać odpowiednie ubezpieczenie dla klienta, który nie może korzystać z ubezpieczenia standardowego, rozwiązaniem mogą być ubezpieczenia parametryczne (indeksowe), które są ciekawą alternatywą dla ubezpieczeń standardowych.
 
Artykuł ukazał się w magazynie Spotlight “Ubezpieczenia na trudne czasy” w październiku 2022 roku.

Chojnacki Jacek

Jacek Chojnacki

Dyrektor Regionu Food & Agri
Broker Ubezpieczeniowy

T  +48 609 600 960

Powiązane artykuły

Odpukać w niemalowane

Ciekawostki o lasach, związanych z nimi zagrożeniach i trochę o tym, jak je ubezpieczać

Ubezpieczenia lasów wciąż są niedoceniane, ale mogą być naprawdę dobrym rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć straty m.in. w łańcuchu dostaw drewna. W tym roku stały się one równie istotne dla turystyki zwłaszcza w krajach, w których pożary lasów spowodowały znaczące ograniczenia w korzystaniu z terenów wypoczynkowych.

Świat lasu

Szacuje się, że prawie jedna trzecia ludności świata jest uzależniona od dóbr i usług związanych z lasami w celu zapewnienia sobie środków do życia i bezpieczeństwa żywnościowego. Zalesianie sprzyja trzem wymiarom bezpieczeństwa żywnościowego (tj. dostępności, wykorzystania i stabilności) poprzez zapewnianie dochodu, zatrudnienia, energii, żywności i usług ekosystemowych.

W skali globalnej jest zagospodarowanych około 1,15 mld hektarów lasów, głównie w celu produkcji drewna i produktów niedrzewnych. Ponadto 749 mln ha jest przeznaczonych do wielorakiego wykorzystania, które często obejmuje produkcję. Leśnictwo jest bardzo istotnym elementem przemysłu drzewnego. Ekspansja przemysłowa spowodowała ubytek areału lasów naturalnych w skali całego globu. Z drugiej strony, bardzo dobrze rozwijają się nowe plantacje Wiele dużych firm zajmujących się obróbką drewna zaczęło integrować swoje tradycyjne zakłady z leśnictwem, aby nie być całkowicie zależnymi od dostawców zewnętrznych.

Source: Global Forest Resources Assessment 2020 – Key findings. Rome: FAO. 2020.

Źródło: Global Forest Resources Assessment 2020 – Key findings. Rome: FAO. 2020.

Lasy pokrywają prawie 1/3 powierzchni lądów na świecie. To jest 4,06 miliarda hektarów. Innymi słowy, na każdego mieszkańca Ziemi przypada około 0,52 hektara lasu. Ponad połowa (54%) światowych lasów znajduje się w zaledwie pięciu krajach: Rosja, Brazylia, Kanada, USA i Chiny. 93% powierzchni leśnej na świecie to lasy naturalnie odnawialne, a 7% to lasy zasadzone przez człowieka.

Od 1990 r. powierzchnia lasów odnawiających się w sposób naturalny zmniejszyła się (przy malejącym tempie utraty), ale powierzchnia lasów zasadzonych wzrosła o 123 mln ha.

Źródło: Global Forest Resources Assessment 2020 – Key findings. Rome: FAO. 2020.

Coraz więcej szkód w lasach

Lasy są narażone na liczne zagrożenia, które mogą negatywnie wpływać na ich stan zdrowotny i żywotność oraz ograniczać ich zdolność do dostarczania szerokiej gamy dóbr i usług ekosystemowych.

Dla przykładu tyko w 2015 r. pożary dotknęły około 98 milionów hektarów lasów. Dodatkowo owady, choroby i ciężkie warunki pogodowe w tym samym roku uszkodziły około 40 mln hektarów lasów, głównie w strefie umiarkowanej i północnej.
Rosnące temperatury i poziom dwutlenku węgla w atmosferze, zmiany w opadach, częstotliwości oraz dotkliwości ekstremalnych zjawisk klimatycznych to tylko niektóre z pojawiających się konsekwencji zmian klimatycznych. Zmiany te wywierają znaczny wpływ na wszystkie lasy i leśnictwo na świecie, np. poprzez wydłużenie okresów wegetacyjnych, zmianę struktury gatunkowej lasów, zmianę zasięgu występowania szkodników i wzrost liczby pożarów.
Na przykład w 2019 r. pożary o powierzchni większej niż 30 ha zaobserwowano w 40 krajach w Europie i Bliskiego Wschodu , a łączna powierzchnia spalonych obszarów wyniosła 789 730 ha, czyli prawie cztery razy więcej niż w 2018 r.

Największe pożary w Europie

 • W 2020 roku wczesnym latem na Syberii wystąpiły rekordowe upały sięgające 38°C, tj. 14°C powyżej normy; ta wyjątkowa sytuacja klimatyczna zwiększyła aktywność pożarową na północ od koła podbiegunowego.
 • W lipcu 2018 r. w Grecji, podczas wysokiego zagrożenia pożarowego (tj. gorącej, suchej i wietrznej pogody), w okolicach Aten wybuchło kilka pożarów. Płomienie, które sięgały wysokości 30 metrów, szybko się rozprzestrzeniały, docierając do osiedli i zaskakując ludność. Zginęło 100 osób, zniszczonych zostało 1650 domów, spłonęło prawie 1 500 hektarów.
 • W 2017 r. w warunkach wysokiego zagrożenia pożarowego wybuchły w Portugalii pożary spowodowane przez pioruny , spalając ponad 500 000 hektarów. Zginęło 120 osób, wiele z nich zostało uwięzionych w samochodach, próbując uciec przed szybko rozprzestrzeniającymi się pożarami.
 • W 2018 r. wyjątkowo ciepłe i suche warunki sprzyjały rozprzestrzenianiu się pożarów w całej Skandynawii. Szczególnie ucierpiała Szwecja, kraj w którym drewno jest ważnym źródłem dochodu, w której spłonęło 25 000 hektarów, głównie lasów, a od 300 do 500 osób zostało ewakuowanych.
 • W 2020 r. w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia na Ukrainie w wyniku pożarów lasów spłonęło prawie 50 000 hektarów.
 • W 2020 r. w Polsce pożary wywołane przez człowieka rozprzestrzeniły się w Biebrzańskim Parku Narodowym, największym obszarze chronionym w kraju, podczas długotrwałej suszy. Pożary spaliły prawie 6 000 hektarów, czyli 10 % powierzchni parku, który jest domem dla wyjątkowej różnorodności biologicznej.

  Najnowsze dane dotyczące poważnych pożarów w 2021 r. przedstawiono na poniższym wykresie.
Source: Wildfires ravaging forestlands in many parts of globe

Źródło: Wildfires ravaging forestlands in many parts of globe

Burzliwe czasy

Zmiany klimatyczne wiążą się nie tylko z suchymi dniami i wysokimi temperaturami, ale także z bardziej katastrofalnymi prędkościami wiatru. Główne szkody to zatem szkody w drewnie, masie celulozowej i pozyskiwaniu drewna, koszty odtworzenia i utrata zdolności produkcyjnej na terenach leśnych.

Źródło: Biggest windthrow volumes

Skutki huraganów na terenach lasów mogą być różne:

 • Całkowicie powalone drzewa, z częścią systemu korzeniowego pozostającą w ziemi, mogą przetrwać przez dłuższy czas – przy niewielkich stratach.
 • Drzewa częściowo obalone i wykrzywione nadal rosną, ale w kolejnych latach mogą wytwarzać znaczne ilości drewna reakcyjnego, które ma bardzo ograniczone możliwości gospodarczego wykorzystania.
 • Najbardziej szkodliwe pęknięcia drewna występują na długości mniejszej niż 10 m. Złamanie pnia występuje częściej na glebach zmarzniętych lub na stanowiskach o większej głębokości, a tym samym lepszym zakotwiczeniu, szczególnie na leśnych glebach brunatnych lub głębokich glebach łęgowych.
 • Jeśli stopień uszkodzenia jest mniejszy niż 10%, natychmiastowe działania gospodarcze mogą nie być konieczne; jeśli wynosi 10-30%, należy rozpocząć usuwanie uszkodzonego drewna, zanim ulegnie ono zniszczeniu; a jeśli stopień uszkodzenia wynosi 30-40%, leśnicy zwykle oczyszczają cały teren.

W drzewach uszkodzonych przez burze i wiatr, rośnie ryzyko szkód wtórnych:

 • Pęknięcia w wysokich koronach są potencjalnym punktem dostępu dla owadów i patogenów.
 • Grzyby powodujące sinienie i zgniliznę korzeni na dotkniętych obszarach leśnych.
 • Nieplanowany wzrost podaży drewna który niekorzystnie wpływa na ceny drewna.
 • Zwiększone koszty eksploatacji (dodatkowe zapotrzebowanie na maszyny i siłę roboczą, dodatkowe koszty czyszczenia, transportu i magazynowania).
 • Jakość drewna okrągłego jest niższa niż zwykle, ponieważ drzewa były prawdopodobnie narażone na ekstremalne obciążenia, a drewno często ma gorsze właściwości mechaniczne lub estetyczne.
 • Zasadnicze zmiany w planowaniu leśnym, zarówno krótko-, jak i długoterminowe.

Lasom zagrażają również inne zjawiska pogodowe, nie wszystkie o gwałtownym charakterze:

 • Grad może powodować poważne straty w szkółkach i w okresie bezpośrednio po posadzeniu na plantacji; jedną z konsekwencji jest czasowe osłabienie wzrostu.
 • Śnieg – ciężar śniegu powodował w przeszłości niewielkie szkody;
 • Lód jest bardziej niszczycielski niż śnieg; występuje rzadko, ale może być szeroko rozpowszechniony (takie szkody wystąpiły np. we Wschodniej Kanadzie w 1999 r.).
 • Powódź – ryzyko powodziowe zależy od lokalizacji (tereny zalewowe) i podatności na wnikanie wody.

Ubezpieczenie lasów

W skali całego świata ubezpieczeniem objęte jest ok. 10% wszystkich plantacji leśnych. 2/3 lasów jest ubezpieczonych poprzez ubezpieczenia majątkowe, a 1/3 poprzez ubezpieczenia leśne. Wielkość składki szacuje się na około 150 mln USD.

Źródło: SwissRe forestry presentation (agriinsurance conference in Istambul 2018)

Główne ryzyka objęte standardowym ubezpieczeniem lasu to pożar, uderzenie pioruna i burza. Dodatkowo można ubezpieczyć się od gradu, lodu, śniegu, powodzi i trzęsienia ziemi. Szkodniki i choroby są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej, ale mogą być dodatkowo ubezpieczone pośrednio poprzez ubezpieczenie parametryczne, jeżeli istnieje silna korelacja pomiędzy czynnikiem pogodowym a wystąpieniem zwiększonej populacji szkodników i rozprzestrzenianiem się chorób.

Ustalenie sumy ubezpieczenia lasu może nastąpić w kilku wariantach:

 • Ustalenie wartości drewna na ha. Powinno to odzwierciedlać gatunek drzewa, wiek i klasę wydajności.
 • Kosztorys. Łączne koszty faktycznie poniesione do momentu założenia i utrzymania lasu (w przypadku bardzo młodych drzewostanów)
 • Wartość zakupu drzewostanu. Wycena lasu następuje według wartości, po jakiej zostałby on sprzedany, gdyby w tym czasie został pozyskany, np. metodą wyrębu lub według wartości godziwej (standard MSSF 13).
 • Wystarczy ustalić (wstępne) limity szkód na m3 lub ha. Przyjmuje się, że właściciel lasu otrzymuje w przypadku szkody maksymalną lub stałą kwotę za m3 drewna. Zaletą takiego rozwiązania jest szybka wypłata po wystąpieniu szkody.

Parametryczne ubezpieczenie lasu

Za pomocą polis parametrycznych można również ubezpieczyć ryzyko huraganów i pożarów lasów. Dane dotyczące silnych wiatrów są zazwyczaj dostarczane przez niezależne zewnętrzne organizacje w formie map prędkości wiatru. Na tej podstawie obszar objęty ubezpieczeniem podzielony jest na różne strefy prędkości. W zależności od umowy ubezpieczeniowej dla każdej strefy prędkości ustalane jest pewne stałe odszkodowanie.

W przypadku parametrycznego ubezpieczenia na wypadek pożaru dane o spalonych obszarach mogą być dostarczane przez satelity (MODIS, Sentinel itp.), na podstawie których określana jest rzeczywista wartość wskaźnika ubezpieczeniowego. Warunkiem odpowiedzialności jest minimalna wielkość spalonej powierzchni lasu.

Maksym Shylov

Group Practice Leader
Food & Agriculture

T +48 22 39 33 211

Ubezpieczenie: sposób na porozumienie między rolnikiem a partnerem

Farmer working on the field insured by Affinity insurance

Jak poprawić relacje, zrównoważony rozwój i odporność finansową między uczestnikami łańcucha dostaw.

Producenci i dostawcy surowców do produkcji (chemikalia, nawozy, nasiona) oraz producenci żywności mają relacje z wieloma dostawcami i odbiorcami. Ich sukces zależy od tego, ile kupujący mogą kupić lub ile dostawcy mogą dostarczyć po dobrej cenie.

Coraz większe znaczenie ma znalezienie nowych punktów dostępu dla rolników, dywersyfikacja własnych dochodów, ułatwienie dostaw większej ilości surowców do produkcji upraw i produkcji zwierzęcej, a także utrzymanie i rozwój relacji z kluczowymi klientami i dostawcami.

Wiele czynników zewnętrznych, w tym także katastroficzne zjawiska pogodowe czy choroby epizootyczne (susza, ptasia grypa, afrykański pomór świń itp.), mogą prowadzić do indywidualnego, a nawet masowego naruszenia przez rolników zobowiązań umownych, co w efekcie może skutkować stratami finansowymi.

Istota partnerstwa

Affinity definiuje się jako dystrybucję rozwiązań ubezpieczeniowych za pośrednictwem zewnętrznych dostawców, którzy nie są specjalistami w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Usługi affinity pomagają wzmocnić relacje z kontrahentami i sprawiają, że takie relacje będą mniej ryzykowne i bardziej korzystne dla obu stron.

Łączenie zapytań ubezpieczeniowych w jeden kanał affinity dywersyfikuje ryzyka i tworzy dla ubezpieczyciela pewnego rodzaju większą wartość biznesową, co prowadzi do dodatkowych, znacznych rabatów lub rozszerzonego zakresu ochrony. Innymi słowy: rolnik kupi od dostawcy lepsze ubezpieczenie w porównaniu do kupionego indywidualnie i bezpośrednio od ubezpieczyciela.
 
Przykłady zastosowanych rozwiązań:

 • Przetwórca drobiu zapewnia ubezpieczenie zwierząt dla swoich dostawców, dzięki czemu hodowca drobiu otrzymuje dużą zniżkę na ubezpieczenie drobiu.
 • Producenci surowców do produkcji rolnej finansują 30% składki dotowanej polisy ubezpieczeniowej upraw dla obszaru, na którym wdrożono zakupione środki produkcji. Oznacza to, że polisa dla rolnika jest bezpłatna.
 • Dodatkowe ubezpieczenie parametryczne w polisie maszyn rolniczych, rekompensujące zwiększone wydatki na paliwo i części zamienne spowodowane deszczową pogodą.

Produkt ubezpieczeniowy może być wbudowany w produkt główny i będzie bezpłatny dla rolnika lub dużo tańszy niż standardowy, ponieważ składka w całości lub w części zostanie pokryta przez producenta bądź dystrybutora środków produkcji. Takie rozwiązanie wyróżnia dany produkt (nawozy, nasiona) na rynku i skłania rolnika do zakupu większej liczby głównych produktów. Ponadto dodatkowa sprzedaż polis ubezpieczeniowych to kolejny punkt komunikacji handlowców z potencjalnymi i obecnymi klientami.

Przykłady takich rozwiązań to:

 • Rolnik kupuje nowy ciągnik i otrzymuje polisę ubezpieczeniową na opony za darmo.
 • Rolnik, który kupuje chemikalia przekraczające określoną kwotę, otrzymuje za darmo parametryczną polisę na ryzyko suszy.
 • Polisa parametryczna gwarancji dochodu dla farm fotowoltaicznych, wdrożona na polach rolników.

Niektóre rośliny są bardzo trudne w uprawie – ciężko uzyskać wymaganą jakości lub ilości (np. ziemniaki skrobiowe, rzepak, jęczmień browarny itp.). Posiadając dobrą polisę, sprzedawaną lub sponsorowaną przez dostawcę środków produkcji lub odbiorcę zwierząt, rolnik ma lepszą sytuację finansową, a co za tym idzie, jest bardziej zmotywowany do rozwoju własnej produkcji.
 
Sprzedając swoim dostawcom niezbędne ubezpieczenia, zwiększa potencjalną odporność finansową rolników. Co więcej, korzystając z innowacyjnych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, zapobiega ryzyku oraz jest lepiej przygotowany na potencjalne straty.

Przykładowo:

 • Wypłata z ubezpieczenia wydajności upraw może być wykorzystana do zrekompensowania rolnikowi ceny nasion w roku złych warunków pogodowych. Jeśli rolnik jest winien pieniądze, dług można zrestrukturyzować w późniejszym terminie, by nie stracić płynności.
 • Monitoring upraw i ochrony biologicznej inwentarza żywego, aby z wyprzedzeniem zidentyfikować przyczynę potencjalnych przyszłych strat i przekazać swoim partnerom zalecenia, jak zminimalizować ryzyko.
 • Rozwiązania IT do analizy różnych danych finansowych i produkcyjnych nabywców lub dostawców w rolnictwie oraz oceny ryzyka wiarygodności i braku dostaw lub spłaty zadłużenia.

Korzystanie z innowacyjnych rozwiązań ubezpieczeniowych i narzędzi informatycznych pomaga osiągnąć maksymalne wyniki ze sprzedaży polis ubezpieczeniowych klientom-rolnikom.

Artykuł ukazał się w magazynie Spotlight “Grunt to zarządzanie ryzykiem” w lutym 2022 roku.

Alma Ribanovic

Group Practice Leader Affinity

T +43 664 962 40 17

Programy międzynarodowe a ubezpieczenia lokalne dla Food&Agri

International Insurance in Agriculture

Jak przedsiębiorstwa Food&Agri ubezpieczają swoje zakłady za granicą? Jakiego brokera ubezpieczeniowego wybrać?

Kiedy dane przedsiębiorstwo ma szerszy niż lokalny zasięg działania – w szczególności, gdy prowadzi działalność poza granicami jednego kraju (np. posiada spółki zależne, przedstawicielstwa handlowe, magazyny lub zakłady produkcyjne) – wygodną formą ubezpieczenia jest ubezpieczenie całego przedsiębiorstwa, wraz z podmiotami zagranicznymi, w formie programu międzynarodowego.

Zalety programu międzynarodowego

 • Pozwala kontrolować zakres ochrony i koszt ubezpieczenia z poziomu firmy macierzystej przez jedną osobę odpowiedzialną za ryzyko lub ubezpieczenia.
 • Pozwala uzyskać jednolity, możliwie najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej w skali całej firmy, bez pozostawiania ryzyk lub przedmiotów bez pokrycia. Programy międzynarodowe oznaczają też najczęściej wyższe limity i szerszy zakres ochrony niż dostępne lokalnie dla poszczególnych spółek lub zakładów.
 • Programy międzynarodowe, dzięki ich szerokiemu zakresowi i jednolitej strukturze, pozwalają również na uzyskanie niższej składki. Nie jest to gwarantowane, jednak w większości przypadków udaje się uzyskać składkę niższą niż przy negocjacji wielu różnych ofert dla poszczególnych spółek/zakładów.
 • Zawarcie programu międzynarodowego umożliwia zachowanie wyższego poziomu udziału własnego. Grupa spółek, występując jako całość, ma większą zdolność do zatrzymania wysokiego zachowka niż pojedynczy podmiot, a im wyższy poziom ryzyka pozostający na kliencie, tym mniejsza część ryzyka przekazana do ubezpieczyciela i niższa składka końcowa.
 • W programie międzynarodowym osoby odpowiedzialne za ryzyko lub ubezpieczenia mają dostęp do wszystkich danych o szkodach, co pozwala na lepszą analizę przyczyn i minimalizowanie ryzyk, które są nieakceptowalne.
 • Kontrola nad szkodami to również bardziej efektywna likwidacja szkód.

Istnieją jednak sytuacje, gdy programy międzynarodowe mogą być niewystarczające, a lepszym rozwiązaniem okazuje się zawarcie ubezpieczenia na rynku lokalnym:

 • Ryzyko występuje wyłącznie u jednej spółki i nie istnieje na poziomie grupy (np. ubezpieczenia upraw).
 • Ubezpieczenia wymagają obsługi lokalnej (np. ubezpieczenia zdrowotne lub NNW pracowników).

Jak widać powyżej, z punktu widzenia spółki matki programy międzynarodowe mają wiele zalet, jednak nie zawsze pokrywają 100% ryzyka związanego z działalnością lokalnych spółek. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest połączenie obu ubezpieczeń: zastosowanie programu międzynarodowego dla tych ryzyk i składników majątkowych, które mogą być zarządzane na poziomie grupy, oraz dołączenie do niego polis lokalnych w zakresie, w jakim program nie oferuje pełnego pokrycia.

Opierając się na takim założeniu, najlepszym rozwiązaniem dla klienta będzie skorzystanie z profesjonalnej pomocy brokera, który posiada doświadczenia zarówno w opracowaniu programów międzynarodowych, jak i dobre rozeznanie rynku lokalnego w wielu krajach, w których aktywnie pracuje. Takim wyborem jest GrECo.

Artykuł ukazał się w magazynie Spotlight “Grunt to zarządzanie ryzykiem” w lutym 2022 roku.

Chojnacki Jacek

Jacek Chojnacki

Dyrektor Regionu Food & Agri
Broker Ubezpieczeniowy

T  +48 609 600 960

Jak nakarmić świat i uratować ziemię?

Food insecurity and Food insurance

Nadchodzące ryzyka i wyzwania związane z transformacją sektora Food&Agriculture.

Połowa światowego PKB jest związana z naturą – czy to z produkcją żywności, czy z zaopatrzeniem w wodę. Jak możemy zapewnić żywność dla 7,9 miliarda ludzi na świecie, nie nadwyrężając obecnych zasobów planety? To bardzo trudne. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że do 2030 r. głód dotknie 840 milionów ludzi.
Widoczne są również coraz większe zmiany klimatyczne. Intensyfikacja rolnictwa, której efektem jest niezwykle wysoka emisja azotu, jeszcze bardziej zaostrza ten problem. Rolnictwo jest odpowiedzialne za prawie 11% światowej emisji gazów cieplarnianych. Szczególnie niepokojące są emisje podtlenku azotu z nadmiernego nawożenia ziemi. Związek ten jest 300 razy silniejszy niż dwutlenek węgla, potęgując globalne ocieplenie.
 
Sprostanie wyzwaniu, jakim jest wyżywienie światowej populacji, przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów środowiskowych i zapobieganiu dalszemu globalnemu ociepleniu, jest prawdziwym sprawdzianem. Powstrzymanie globalnego ocieplenia oznacza ograniczenie intensyfikacji rolnictwa. Może to prowadzić do zmniejszenia powierzchni gruntów, wykorzystywanych do celów rolniczych, słabszej ochrony upraw, a w efekcie mniejszej produkcji roślinnej. Jednocześnie skłania do nieszablonowego myślenia w celu znalezienia kompromisu, który mógłby rozstrzygnąć dylemat. Rozwiązaniem mogą być nowe sposoby bardziej wydajnego rolnictwa, produkujące zdrowsze produkty wolne od pestycydów na mniejszych obszarach, które są dobrze chronione przed zagrożeniami produkcyjnymi (szkodniki, choroby, klęski żywiołowe itp.).

Ochrona przyrody

Zielony Ład UE opracowany w 2020 r. to plan działania na rzecz bardziej zrównoważonych gospodarek. Wyznacza nowe cele dla osiągnięcia bardziej ekologicznego rolnictwa w ciągu najbliższych 10 lat poprzez:

 • ograniczenie stosowania chemicznych i niebezpiecznych pestycydów o 50%,
 • zmniejszenie strat składników pokarmowych o co najmniej 50%,
 • zmniejszenie zużycia nawozów o co najmniej 20%,
 • zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych dla zwierząt gospodarskich i akwakultury o 50%,
 • pomoc w rozwoju rolnictwa ekologicznego UE, dążąc do osiągnięcia 25% całkowitej powierzchni gruntów rolnych do 2030 r.

Nowe technologie dla globalnych problemów

Rozwój technologii cyfrowych, rolnictwo precyzyjne i wykorzystanie sztucznej inteligencji mogą w pewnym stopniu pomóc ludzkości w produkcji wystarczającej ilości żywności przy jednoczesnym zachowaniu zasobów naturalnych. Na przykład sztuczną inteligencję i nanotechnologię można wykorzystać do poprawy zarówno upraw, jak i wydajności gleby, przy jednoczesnym zachowaniu wartości odżywczych gleby i ochronie jakości środowiska.

Nowe ryzyka transformacji sektora food and agriculture

Jak możemy pomóc rolnikom radzić sobie z kryzysami, jednocześnie zapewniając im uczciwą i wiarygodną podstawę dochodów? W jaki sposób przemysł spożywczy dostosował procesy produkcji i dystrybucji, aby lepiej sprostać wyzwaniom zarówno zmian klimatycznych, jak i nowych regulacji, zmierzających do uczynienia rolnictwa bardziej przyjaznym dla środowiska? Bez wątpienia sektor rolno-spożywczy podlega wielkim zmianom i przeobrażeniom. Jednak te same zmiany niosą ze sobą także nowe zagrożenia. Nadszedł czas, aby myśleć z wyprzedzeniem, aby zidentyfikować te zagrożenia oraz zapobiegać i ograniczać potencjalne straty.

Nowe zasady będą oznaczały większe ryzyko roszczeń wobec zarządzających

Coraz częściej decyzje zarządcze będą kierować się przestrzeganiem nowych zasad, związanych przede wszystkim z koniecznością ochrony środowiska i zdrowia publicznego, czyli zgodnych z unijnym Zielonym Ładem. W rezultacie branża ubezpieczeniowa będzie musiała radzić sobie z potencjalnymi nowymi roszczeniami wobec dyrektorów, urzędników państwowych, udziałowców i innych interesariuszy.

Więcej cyberzagrożeń w sektorze spożywczym i rolniczym

Większe uzależnienie od cyfryzacji oznacza więcej cyberzagrożeń. Na przykład nowoczesna, w pełni zautomatyzowana farma może ucierpieć z powodu przerw w działalności i strat spowodowanych cyberatakami, awariami oprogramowania lub błędami ludzkimi.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Zmiana klimatu stwarza nie tylko nowe wyzwania dla rolników i przemysłu spożywczego, ale może również skutkować katastrofalnymi stratami. W związku z tym jak najbardziej zasadne jest planowanie z wyprzedzeniem i rozważenie alternatywnych zasobów i sposobów zapewnienia dostaw, w sytuacji zwiększonych kosztów z powodu dodatkowych wymagań transportowych lub nawet ograniczonej podaży. Nie można też tracić z oczu nowych zagrożeń, związanych z pandemią. Mogą one być znaczne, jak pokazał kryzys Covid-19. Różne sektory biznesu odnotowały poważne zmiany w strukturze popytu, doświadczyły ograniczonej mobilności siły roboczej, mocno ucierpiała kadra w sektorze zdrowia, a terminowość dostaw podstawowych zasobów była wyzwaniem zarówno dla rolników, jak i sektora spożywczego, zaś zapewnienie dostaw żywności wymagało korzystania z różnych kanałów. Wprowadzono nowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa biologicznego. Opóźnienia i zakłócenia w usługach transportowych oraz logistycznych przestały być czymś nadzwyczajnym, a koszty międzynarodowego transportu towarowego znacząco wzrosły. Wiele z tych konsekwencji nadal wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ludzi.

Pokrycie utraty zysku w centrum uwagi 

Branża ubezpieczeniowa będzie w coraz większym stopniu koncentrować się na produktach związanych z przerwami w działalności.

Obecnie ubezpieczyciele żywego inwentarza wybierają raczej ubezpieczenie utraty zysku brutto niż ubezpieczenie wartości zwierząt. Jednocześnie każdy hektar ziemi będzie miał wyższą wartość – obarczony ryzykiem związanym z redukcją powierzchni gruntów, wzrostem kapitałochłonności przemysłu i jego cyfryzacją.

Przejście z rolnictwa konwencjonalnego na ekologiczne pomimo wyższego ryzyka produkcyjnego

Zrównoważone plony rolnictwa ekologicznego są nadal trudne do uzyskania. Historycznie, konwencjonalne rolnictwo zapewniało lepszą ochronę plonów przed niekorzystnymi warunkami. Szybka transformacja wielu obszarów z rolnictwa konwencjonalnego w rolnictwo ekologiczne wiąże się zatem z dodatkowym ryzykiem związanym z wydajnością plonów. Należy je wziąć pod uwagę i odpowiednio postępować. 

Modyfikacja zasobów rolnych i nowe metody uprawy prowadzą do nowych zagrożeń

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę walki z głodem i ratowania planety powstaną nowe odmiany upraw, inne chemikalia i nawozy. Wszelkie nowe modyfikacje wiążą się z nierozpoznanymi jeszcze czynnikami ryzyka, a zatem mogą prowadzić do dodatkowych roszczeń i kosztów wycofania produktu. Szczególne obawy i wątpliwości pojawiają się w zakresie wpływu organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) na ludzi.

Kilka zdarzeń rzuciło cień na bezpieczeństwo GMO i – co ważne – również na możliwość kontroli rozprzestrzeniania się tych organizmów w sieciach produkcji i dystrybucji żywności, nie mówiąc już o środowisku zewnętrznym.

Zwiększone ryzyko z powodu braku wody

Woda, najcenniejszy zasób świata, odgrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów rolniczych. Jest jednym z głównych czynników w rozmieszczaniu urządzeń nawadniających, ponieważ z powodu pustynnienia coraz więcej terenów wymaga nawadniania. Niestety, wiele naturalnych źródeł wody również stało się niezdatnych do użytku ze względu na niski poziom wód i wyschnięcie, zanieczyszczenie lub obie te przyczyny jednocześnie.

PPP w ubezpieczeniach rolnych zyska na znaczeniu

Wzmocnienie partnerstw publiczno-prywatnych poprzez wprowadzenie nowych produktów ubezpieczeń rolnych w celu lepszej ochrony rolników przed zagrożeniami katastroficznymi, takimi jak susza i choroby epizootyczne, znacznie przyczyni się do poprawy stabilności finansowej sektora rolnego. Rządy staną przed wyzwaniem znalezienia sposobów na zachęcenie rolników do kupowania szerszej ochrony. Może pojawić się konieczność wprowadzenia obowiązkowego podstawowego ubezpieczenia produkcji, uzależnienia polis ubezpieczeniowych od wsparcia rządowego, opracowania innych środków zapobiegających ryzyku utraty plonów i zwierząt oraz pomocy rolnikom w ustaleniu skutecznych mechanizmów ograniczania strat.

Specjalizacja ubezpieczeniowa będzie się pogłębiać

Sektor ubezpieczeń przechodzi duże zmiany. Już teraz doświadczamy postępującej cyfryzacji, rozwoju prostych i gotowych rozwiązań, a także sztucznej inteligencji, która docelowo zautomatyzuje komunikację między klientem a ubezpieczycielem. Sektor rolno-spożywczy będzie jednak nadal wymagał wysoce profesjonalnego doradztwa od ekspertów ubezpieczeniowych, którzy rozumieją branżę, mówią wspólnym językiem i potrafią opracować i dostosować właściwe rozwiązania.
 
W odpowiedzi na rosnący wpływ zmian klimatycznych, rozprzestrzenianie się chorób epizootycznych i nowy wpływ zagrożeń pandemicznych na ludzi, GrECo Holding wdrożył ofertę nowych programów zarządzania ryzykiem dla klientów działających w sektorze rolno-spożywczym

Artykuł ukazał się w magazynie Spotlight “Grunt to zarządzanie ryzykiem” w lutym 2022 roku.

Maksym Shylov

Group Practice Leader
Food & Agriculture

T +48 22 39 33 211

Austriacka droga do ekologicznego rolnictwa

Organic farming in Austria

Ze względu na oczekiwania konsumentów oraz warunki klimatyczne i geograficzne, Austria od wielu lat stawia na przyjazne środowisku metody uprawy. Przyjęta w latach 80. polityka rolna stawia na pierwszym miejscu jakość produktów przed wydajnością. Zamiast promować jak największą liczbę zbiorów z hektara, Austria konsekwentnie realizuje politykę jakości.

Pionier rolnictwa ekologicznego

Na szczycie tak określonej polityki rolnej jest rolnictwo ekologiczne. Austria słusznie jest uznawana za pioniera rolnictwa ekologicznego w Europie. Pierwsze ekologiczne gospodarstwa rolne na świecie zostały zarejestrowane właśnie w Austrii w 1927 r., czyli prawie 100 lat temu. Również w Austrii, jako pierwszym kraju na świecie, ustanowiono krajowe przepisy, dotyczące rolnictwa ekologicznego, 10 lat przed podobnymi rozwiązaniami przyjętymi w ramach Unii Europejskiej. Austriacka filozofia rolnictwa uznaje produkty ekologiczne za znacznie więcej niż niszę. Obecnie z zalet rolnictwa ekologicznego korzysta 23% austriackich rolników, a ponad 25% wszystkich gruntów rolnych jest zarządzanych zgodnie z wysokimi standardami ekologicznymi. Oznacza to, że Austria już osiągnęła cel UE wyznaczony we flagowej strategii Komisji Europejskiej. Celem nadrzędnym jest upowszechnienie jak najbardziej ekologicznego użytkowania gruntów, dla zachowania dobrej jakości gleby, wody i powietrza dla kolejnych pokoleń.
 
W 2020 roku ponad 10% obrotów supermarketów w Austrii pochodziło ze świeżych produktów ekologicznych. Zachowanie wymogów dot. żywności ekologicznej wymusza rezygnację z biotechnologii. Stosowane powszechnie w innych krajach nawozy chemiczne, pestycydy czy inżyniera genetyczna nie są akceptowane przez austriackich konsumentów. Rodzi to poważne wyzwania dla producentów żywności, rolników i dostawców środków do produkcji. Mimo ograniczenia stosowania chemicznych nawozów i środków ochrony roślin, średnie plony, np. kukurydzy, w Austrii są wyższe niż w Stanach Zjednoczonych. To rodzi zasadne pytania o sens stosowania chemicznego wspomagania wzrostu. Jak pokazuje dobry austriacki przykład, można osiągać podobne wyniki, zwiększając stosowanie substancji organicznych, promując płodozmian czy dbając o dobrostan zwierząt.
Do tej pory Austria uniknęła wprowadzenia do swojego rolnictwa upraw genetycznie modyfikowanych i udało jej się zachować zrównoważone metody produkcji z zachowaniem jakości i higieny w całym procesie produkcji żywności, od pola po stół.

Polityka rolna UE

Wdrożenie nowej polityki rolnej UE w Austrii, wg obecnych założeń, wiązałoby się ze znacznymi ograniczeniami funkcjonowania gospodarstw ekologicznych, które stanowią znaczący udział w ogólnej liczbie austriackich rolników. To jest obecnie główna obawa i punkt sporny w rozmowach między rolnikami a austriackim rządem.
 
Niezależnie od powyższego, obecnie austriaccy przedsiębiorcy stoją przed następującymi wyzwaniami:

 • Struktura własności, oparta na małych i średnich przedsiębiorcach. To znacząco utrudnia konkurencyjność na rynku europejskim i globalnym, ograniczając możliwości rozwoju również na rynku wewnętrznym. Mała skala działalności ogranicza dostęp do kapitału i wykwalifikowanego personelu, co powoduje mniejsze nakłady na nowe, ekologiczne technologie. 
 • Mało rozwinięta sieć powiązań między poszczególnymi przedsiębiorcami. W Austrii występuje kilkanaście sieci przedsiębiorców i klasterów, których współpraca wzajemna jest dość ograniczona. Utrudnia to wymianę doświadczeń oraz tworzenie wspólnej infrastruktury badawczo-rozwojowej.
 • Słaba dynamika rozwoju na rynku lokalnym. O ile firmy austriackie rozwijają się dynamicznie na rynku międzynarodowym, co jest wynikiem dużego nacisku na eksport sektora usług związanych z ekologią i ochroną środowiska, to lokalny rynek usług i produktów ekologicznych stracił impet i nie rozwija się już tak dynamicznie jak 10-15 lat temu. Można nawet powiedzieć, że osiągnął pewien limit wzrostu na obecnym poziomie rozwoju ogólnego gospodarki. Wpływ na to może mieć malejąca konkurencyjność cenowa żywności ekologicznej. Zmiany rynków na poziomie globalnym mogą mieć dalszy wpływ na dochody gospodarstw domowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost popytu na produkty i usługi ekologiczne.
 • Utrzymanie dochodowości gospodarstw po wdrożeniu nowej polityki rolnej UE. Dzięki polityce rolnej rządu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat udało się zbudować silny sektor rolnictwa ekologicznego. Prowadzenie takich gospodarstw wymaga dużo większych nakładów niż w przypadku rolnictwa intensywnego, a zmiana sposobu finansowania gospodarstw ekologicznych może zakłócić ich poziom dochodów.
 • Zapewnienie odpowiedniego dobrostanu zwierząt. Austria jako jeden z niewielu krajów Unii Europejskiej posiada regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt gospodarskich i hodowlanych, które zostały przyjęte już w 2004 r. Przestrzeganie przepisów i zaleceń wymaga dodatkowego nakładu sił i środków. Również występowanie chorób epizootycznych w samej Austrii oraz w krajach sąsiednich budzi obawy co do możliwości utrzymania poziomu produkcji zwierzęcej w kolejnych latach, zwłaszcza w odniesieniu do trzody chlewnej.
 • Utrzymanie wydajności plonów, zwłaszcza przy ograniczonej możliwości stosowania chemicznych nawozów i pestycydów w gospodarstwach ekologicznych. Choć obecnie wydajność upraw rolników austriackich może być porównywana z rolnikami z innych krajów prowadzącymi gospodarkę intensywną, to nieuniknione postępowanie zmian klimatycznych może wpłynąć na warunki prowadzenia upraw również w Austrii. Z drugiej strony, mogą pojawić się zagrożenia biologiczne (nowe odmiany chorób), które będą trudno zwalczane przez ograniczone możliwości stosowania środków ochrony roślin w uprawach ekologicznych.

Podsumowując, choć rolnictwo w Austrii pozostaje na bardzo wysokim poziomie i jest światowym liderem gospodarstw ekologicznych, to stoi w obliczu podobnych wyzwań, jak inne gospodarki rolne w Europie. Wiąże się to ze zmianą w zakresie wspólnej polityki rolnej UE oraz zagrożeń zewnętrznych, na które sami rolnicy w Austrii nie mają dużego wpływu.

Artykuł ukazał się w magazynie Spotlight “Grunt to zarządzanie ryzykiem” w lutym 2022 roku.

Georg Winter

CEO

T +43 664 962 39 06

35 sposobów na ulepszenie ubezpieczenia upraw

A farmer who already have crop insurance and for those thinking of getting one

Garść porad dla rolników, którzy już posiadają ubezpieczenie upraw, oraz dla tych, którzy zamierzają nabyć taki produkt.

Niekorzystne zjawiska pogodowe są częstymi towarzyszami naszego życia. Nawet mając długoletnie doświadczenie, trudno przewidzieć pogodę. Globalne zmiany klimatu i towarzyszące im ryzyko skłaniają nas do zastanowienia się, jak możemy ubezpieczyć się na wypadek tej niewiadomej.

Dlaczego potrzebuję ubezpieczenia upraw? 

W obszarze zarządzania ryzykiem w rolnictwie istnieje kilka podstawowych narzędzi radzenia sobie z ryzykiem pogodowym. Wśród nich możemy wymienić:

 • korzystanie z prognoz pogody;
 • stosowanie systemów nawadniających;
 • technologie minimalnej uprawy;
 • stosowanie bardziej odpornych na suszę odmian/hybryd;
 • dywersyfikacja upraw, odmian/hybryd, obszarów i terminów siewu;
 • pożyczki zewnętrzne, wsparcie rządowe, pomoc od przyjaciół w razie straty.

Czy to wystarczy, aby mieć pewność, że rolnik będzie miał zagwarantowane plony i wyniki finansowe?

Nie, oczywiście, że nie.
 
Najlepsze technologie nawadniania i retencji wody pomogą zapobiec lub złagodzić straty, ale niestety nie w pełnym zakresie. To tak, jak w lotnictwie, gdzie ludzie troszczą się o to, by loty były jak najbezpieczniejsze, ale na pokładzie są jeszcze nadal spadochrony i maski tlenowe.

Niektórzy rolnicy opierają się na strategii rekompensowania strat z lat niekorzystnych nadwyżką plonów z lat pomyślnych. Praktyka ta staje się jednak coraz bardziej problematyczna, gdyż częściej niż dotychczas mamy do czynienia z kolejnymi złymi latami (np. 2018 i 2019 w Polsce i na Litwie). Czasami zdarzają się nawet 3 złe lata z rzędu. Wyobraźcie sobie to tylko!

Co więcej, taka strategia zabezpieczania się przed stratami wymaga jeszcze większych nakładów finansowych niż zakup ubezpieczenia. Jako rolnik możesz powiedzieć: „Nie kupię teraz nowego sprzętu, ponieważ muszę zamrozić swoje fundusze, aby pokryć straty spowodowane kolejną suszą”.

W niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej rolnicy nie mają długoterminowej strategii zarządzania ryzykiem i po prostu żyją z dnia na dzień mimo ryzyka, z którym mają do czynienia. Jeśli w jakiejś perspektywie myślisz o sprzedaży swojego gospodarstwa, wartość Twojego biznesu będzie znacznie wyższa, jeśli będziesz miał stabilny roczny przychód, wspierany przez skuteczną politykę ubezpieczenia upraw.

I nie zapominajmy o zdrowiu! Rolnik lepiej śpi, gdy ma odpowiednie ubezpieczenie. Czuje się bezpieczniej, zwłaszcza gdy ochronę oferuje mu renomowana firma ubezpieczeniowa, której zależy na długotrwałej współpracy.

Znajdź właściwą firmę ubezpieczeniową

Ubezpieczenia opierają się na zaufaniu. Przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy warto dokładnie sprawdzić ubezpieczyciela. To prawda, że czasami zdarzają się skargi na produkty i firmy ubezpieczeniowe. Trzeba jednak pamiętać, że ludzie mają tendencję do mówienia 10 razy częściej o złych doświadczeniach niż o zdarzeniach pozytywnych. Z drugiej strony, brak zaufania może być wynikiem nieporozumienia. Przede wszystkim radzimy naszym klientom z sektora rolniczego, aby zrozumieli, kim naprawdę są ich ubezpieczyciele.

Kwestie, które warto rozważyć i zapytać o nie swojego agenta ubezpieczeniowego:

 • Kto jest udziałowcem zakładu ubezpieczeń?
 • Od jak dawna zakład istnieje?
 • Kto reasekuruje ryzyko szkód w Państwa uprawach?
 • Ile tak naprawdę ubezpieczyciel wypłaci z własnych środków w przypadku zdarzenia katastroficznego, tj. jeśli inni rolnicy również poniosą szkody?
 • Jaki był stosunek między zebranymi składkami ubezpieczeniowymi a wypłatami w przeszłości?
 • Ile osób z wykształceniem rolniczym lub praktycznym doświadczeniem w tej dziedzinie pracuje u ubezpieczyciela?
 • Ile umów ubezpieczenia upraw ma w swoim portfelu i ile roszczeń ubezpieczeniowych zostało sprawnie obsłużonych?
 • Czy poszczególne szkody w uprawach wiązały się ze znacznymi odszkodowaniami?
 • Czy są rolnicy, którzy otrzymali wysokie wypłaty i mogą polecić tę firmę ubezpieczeniową?

Zidentyfikuj luki w swojej ochronie ubezpieczeniowej

Drugą istotną kwestią, jest zrozumienie ochrony ubezpieczeniowej.

Na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej trudno znaleźć idealne ubezpieczenie upraw. Ze względu na charakter samego rolnictwa, znalezienie idealnego rozwiązania ubezpieczeniowego nie jest łatwe. Istnieją rynki ubezpieczeniowe, które dzięki wieloletniej tradycji partnerstwa publiczno-prywatnego w rolnictwie osiągają pewien poziom doskonałości. Jednak w większości przypadków nie działają one w naszej części Europy… Bardzo często słyszymy od europejskich ubezpieczycieli o ich „niskim apetycie na ryzyko”.

Do sprawdzenia ubezpieczenia proponujemy następującą listę kontrolną:

 • Czy suma ubezpieczenia jest wystarczająco wysoka, aby pokryć ewentualną szkodę?
 • Jak ustala się sumę ubezpieczenia?
 • Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
 • Jak szybko uprawy będą się kwalifikowały do ubezpieczenia?
 • Czy odszkodowanie będzie ograniczone?
 • Jak szacuje się straty w plonach?
 • Jaką metodę stosuje się do obliczania przewidywanego plonu?
 • Czy wszystkie ryzyka są objęte ochroną?
 • Jak wysoki jest Twój udział własny?
 •  Jak jest ustalony udział własny (na pole, na szkodę, na uprawę, na gospodarstwo)?
 • Czy są jakieś dodatkowe udziały własne lub franszyzy?
 • Czy wszystkie moje uprawy są ubezpieczone?

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z ubezpieczaniem upraw, doradzamy również symulacje historycznych wypłat. Jakie otrzymałbyś odszkodowanie, posiadając tę polisę w przeszłości, tzn. gdyby Twoja szkoda rzeczywiście wystąpiła?

W perspektywie krótkoterminowej ubezpieczenie zawsze kosztuje więcej, niż można otrzymać w ramach wypłaty odszkodowań. Należy jednak pamiętać, że składka ubezpieczeniowa musi zawierać rezerwy na prawdopodobieństwo wystąpienia katastrof i ewentualne odchylenie od krótkoterminowych (10-15 lat) statystyk. W Twoim gospodarstwie mogą wystąpić szkody, których nie doświadczyłeś wcześniej. Ponadto tendencja do zmian klimatycznych nie jest optymistyczna i z reguły nie wskazuje na lepsze plony. To wszystko musi mieć odzwierciedlenie w składce.

Jeżeli czegoś nie można ubezpieczyć (niższy udział własny, wyższy limit, określone zdarzenie, wczesny okres ryzyka itp.), należy pamiętać, że niektóre luki w ochronie ubezpieczeniowej można zlikwidować za pomocą alternatywnych rozwiązań w zakresie transferu ryzyka, takich jak ubezpieczenie parametryczne, derywaty pogodowe lub towarzystwa ubezpieczeniowe typu captive.

Zwróć uwagę na sformułowania dotyczące ubezpieczeń

Oczywiście zgadzam się, że sformułowania dotyczące ubezpieczeń są nudne i trudne do odczytania, ale „diabeł tkwi w szczegółach”. Kiedy nadejdzie duża szkoda, wszystkie te szczegóły będą miały znaczenie.

Prosimy o zwrócenie uwagi na następujące kwestie w umowach ubezpieczeniowych:

 • Czy umowa ubezpieczeniowa jest kompletna i zawiera wszystkie istotne sformułowania? Może się zdarzyć, że niektóre warunki ubezpieczenia nie zostaną przedstawione do wglądu. Mogą one zawierać dodatkowe wyłączenia lub inne ważne klauzule.
 • Nie powinno być sprzeczności między poszczególnymi sformułowaniami. W przeciwnym razie potrzebna jest dodatkowa klauzula, która wyjaśnia, które z nich jest właściwe w danej sytuacji.
 • Czy ubezpieczyciel ma prawo do jednostronnego wypowiedzenia umowy w trakcie jej trwania?
 • Jakie są definicje ubezpieczonych ryzyk?
 • Jakie są zastrzeżenia dotyczące zmiany ryzyka w trakcie trwania umowy?
 • Czy proces likwidacji szkód jest w pełni i czytelnie opisany?
 • Czy wszystkie dokumenty i załączniki związane z umową ubezpieczenia (w tym raport kontroli upraw) są podpisane przez osoby upoważnione?
 • Czy zakład ubezpieczeń ma obowiązek niezwłocznego przekazania klientowi oryginału raportu z kontroli upraw lub raportu wyceny szkody?
 • Czy wyznaczono termin oględzin i sporządzenia wyceny po wystąpieniu szkody?
 • Czy rolnik może pozostawić kilka próbek w celu uzyskania alternatywnej opinii?
 • Jak jest zdefiniowana „klauzula rażącego niedbalstwa”?
 • W jakim terminie ubezpieczyciel musi przedstawić decyzję o wypłacie odszkodowania?

Jak znaleźć właściwego partnera

I na koniec: nigdy nie bądź sam! Poszukaj partnera, który może Ci pomóc w rozwiązywaniu problemów z ubezpieczeniami lub firmami ubezpieczeniowymi. Możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego brokera, mającego odpowiednie kwalifikacje i doświadczonego w ubezpieczeniach, który dokładnie zna rynki ubezpieczeniowe i posiada dobre relacje biznesowe z ubezpieczycielami upraw.

Artykuł ukazał się w magazynie Spotlight “Grunt to zarządzanie ryzykiem” w lutym 2022 roku.

Maksym Shylov

Group Practice Leader
Food & Agriculture

T +48 22 39 33 211

Ubezpieczenia parametryczne

Korzystając z ubezpieczenia opartego na indeksie, klient-rolnik uzyskuje możliwość kompensowania sobie strat spowodowanych przez ryzyka, które nie byłyby objęte ubezpieczeniem standardowym, albo jego zawarcie byłoby zależne od wielu czynników, na które klient-rolnik nie zawsze ma wpływ.

Jakie są cechy ubezpieczeń parametrycznych?

Istotną cechą ubezpieczeń parametrycznych jest prostota związana z zawarciem umowy oraz jej obsługą (likwidacją szkód).
Parametry, na bazie których konstruowane są ubezpieczenia indeksowe mogą być różne, każdy z nich musi jednak posiadać następujące cechy:

 • musi być jasno zdefiniowany. Najczęściej jest to konkretny wskaźnik, np. liczba dni spełniających określone warunki przy parametrach pogodowych (opady, temperatura);
 • powinien być niezależny od ubezpieczającego/ubezpieczonego, co oznacza, że klient nie powinien mieć pływu na mierzoną wielkość parametru, w tym przypadku parametry pogodowe są najlepszym rozwiązaniem
 • wartość parametru powinna być dostępna z niezależnego źródła, aby zapewnić wiarygodność danych i możliwość ich weryfikacji przez wszystkie strony umowy. Z tego względu dane pogodowe, pochodzące z państwowej służby meteorologicznej są najbardziej odpowiednie do potrzeb związanych z ubezpieczeniem. W niektórych przypadkach dopuszcza się parametr pochodzący z lokalnych, należących do klienta stacji meteo. Wymaga to jednak weryfikacji, na ile wskazania tej stacji w dłuższym okresie są zbieżne z danymi niezależnymi.

W artykule opublikowanym przez Miesięcznik Ubezpieczeniowy, Jacek Chojnacki opisuje cechy ubezpieczeń parametrycznych. Przypomina również, że korzystając z ubezpieczenia opartego na indeksie, klient-rolnik uzyskuje możliwość kompensowania sobie strat spowodowanych przez ryzyka, które nie byłyby objęte ubezpieczeniem standardowym, albo jego zawarcie byłoby zależne od wielu czynników, na które Klient nie zawsze ma wpływ.
 
Cały artykuł można znaleźć tutaj.

Chojnacki Jacek

Jacek Chojnacki

Dyrektor Regionu Food & Agri. Broker ubezpieczeniowy.

T +48 609 600 960

Jacek Chojnacki pokieruje sektorem Food & Agri

Do zespołu GrECo Polska z początkiem sierpnia dołączył Jacek Chojnacki, menadżer z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku ubezpieczeniowym. Jako Dyrektor Regionu Food & Agri odpowiada za obsługę klientów z segmentu rolnego i spożywczego.

Jacek Chojnacki jest związany z rynkiem ubezpieczeniowym od 22 lat. Karierę rozpoczynał w PZU, przez ostatnie 10 lat związany był z Concordia Polska,  na stanowisku Dyrektora Biura Oceny Ryzyka.  Kierując zespołem underwritingu, przygotowywał indywidualne programy ubezpieczeniowe dla klientów korporacyjnych z tego segmentu.

Od 1 sierpnia br. jest Dyrektorem Regionu Food & Agri w GrECo Polska. Odpowiada za obsługę klientów z branży rolnej i spożywczej. „Do dołączenia do Zespołu GrECo Polska przekonała mnie możliwość aktywnego rozwoju portfela klientów z branży, która w Polsce jest jedną z wiodących w Europie. To oznacza duży potencjał i dobre perspektywy dla tego projektu w ramach GrECo Polska. ”.

– Jacka Chojnackiego znam od wielu lat – dał się poznać jako wysokiej klasy specjalista oraz człowiek, z którym chciałbym współpracować. Jestem przekonany, że jego wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i obsłudze kompleksowych programów ubezpieczeniowych dla klientów z branży rolniczej i żywnościowej zwiększy jakość obsługi świadczonej przez GrECo Polska.  – komentuje Paweł Paluszyński, Prezes Zarządu GrECo Polska Sp. z o.o.

Rolnictwo i produkcja żywności to niewątpliwie jedna z najważniejszych gałęzi przemysłu. W Polsce uprawia się około 10 mln. hektarów ziemi i produkuje ponad 20 miliardów żywności rocznie. Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej i szóstym największym producentem wołowiny. Jesteśmy liderem w eksporcie kawy i herbaty, a polskie jabłka od lat podbijają cały świat. W kontekście nowych globalnych wyzwań związanych ze zmianą klimatu, przejściem do zielonego porozumienia UE i dalszą cyfryzacją, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem są bardzo istotne dla krajowego przemysłu rolnego i spożywczego. Słuszną odpowiedzią na to jest rozpoczęcie specjalizacji w GrECo.– dodaje Maksym Shylov, lider praktyki Food & Agri w Grupie GrECo.